MongoDB Java Tutorials - Giới thiệu tổng quan về MongoDB

Overview

Giống như bất kỳ ngôn ngữ quản lý database khác, MongoDB là database NoSQL cái mà lưu trữ data trong cặp key-value. Nó làm việc dựa trên khác niệm document và collection. Nó cũng là một open-source, được viết bằng ngôn ngữ C++.

MongoDB bao gồm một hợp các databases. Mỗi database bao gồm một tập hợp các Collection. Data trong MongoDB được gọi là Document, được lưu trữ trong các collections.

MongoDB Database

Dưới đây là một số thuật ngữ bạn cần phải biết để có thể đi sâu vào MongoDB

Database

Trong MongoDB, một database có thể được định nghĩa như một thùng chứa các collection của data. Một database chứa nhiều collection.

Collection

Collection có thể được định nghĩa như một tập các document tồn tại trong một database. Những document này tương đương với một hàng dữ liệu trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), nhưng collection không có khái niệm lược đồ (schema). Collection chứa nhiều document có cấu trúc giống hoặc khác nhau, nhưng khuyến khích là lưu các document cùng cấu trúc cho dễ dàng quản lý.

MongoDB Collection

Document

Một docment có thể được định nghĩa như một tập hợp của các cặp key-value. Những document này có dynamic schema, nghĩa rằng các documents trong cùng một collection không nhất thiết phải cùng tập các trường.

MongoDB Document

RDBMS and MongoDB

Dưới đây là bảng hiển thị mối quan hệ giữa các thuật ngữ được sử dụng trong RDBMS và MongoDB:

RDBMS MongoDB
Database Database
Table Collection
Row Document
Column Field
Table Join Embedded Documents
Primary Key Primary key / Default key
Mysqld / Oracle mongod

MongoDB Java

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong cộng đồng MongoDB. Đối với người mới bắt đầu mongoDB, nó là quan trọng để cung cấp một cái nhìn tổng quan về các làm việc với MongoDB Java Driver và các sử dụng MongoDB như một Java Developer.

Mời các bạn theo dõi các loạt bài viết về MongoDB sử dụng ngôn ngữ Java:

Bài 01: https://hungcdev.com/huong-dan-ket-noi-mongodb-su-dung-mongodb-java-driver

Bài 02: https://hungcdev.com/huong-dan-them-data-trong-mongodb-su-dung-java

Bài 03: https://hungcdev.com/huong-dan-truy-van-du-lieu-trong-mongodb-su-dung-java

Bài 04: https://hungcdev.com/huong-dan-truy-van-du-lieu-trong-mongodb-su-dung-java-2

Bài 05: https://hungcdev.com/huong-dan-truy-van-du-lieu-trong-mongodb-su-dung-java-3

Bài 06: https://hungcdev.com/huong-dan-truy-van-du-lieu-trong-mongodb-su-dung-java-4